ایا می دانستید ؟

در مواردی که میزان مهریه بیشتر از 110 سکه مقرر شده باشد ابتدا میزان 110 سکه باید پرداخت شود وچنانچه زوج از پرداخت ان خودداری کند محکوم به حبس تا زمان پرداخت 110 سکه خواهد شد سپس دادگاه جهت پرداخت مازاد بز 110 سکه به بررسی وضعیت و تمکن مالی زوج میپردازد و براساس ان تصمیم گیری میکند و زوج از جهت این مبلغ مازاد بازداشت نمیشود و زوجه نیز برای وصول مبلغ مازاد میتواند جهت توقیف اموال زوج مال معرفی کنند.